Adatvédelem

 • ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Zigi-Impex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden: Zigi-Impex Kft. (székhely: 4271 Mikepércs, Tóth Árpád utca 5., cégjegyzékszám: 09 09 014927, adószám: 13635963-2-09, nyilvántartó hatóság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint cégbíróság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.designlakas.hu/

A Zigi-Impex kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.designlakas.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, hírlevél feliratkozók, illetve adatkapcsolati űrlapot kitöltöttek (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 • ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Név: Zigi-Impex Kft.

Székhely és levelezési cím: 4271 Mikepércs, Tóth Árpád utca 5.

Email cím: hello@designlakas.hu

Cégjegyzékszám: 09 09 014927
Adószám: 13635963-2-09
Telefon: +36-20/4321-222

 • FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

 

3.1.  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

3.2.  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

3.3.      „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

3.4.    „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

3.5.     „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

3.6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

3.7.      „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

 

 • A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

     Milyen célból, milyen személyes adatokat, meddig kezelünk?

A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • . Kapcsolatfelvétel:

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje

Név

azonosítás

felvilágosítást, tájékoztatást adó és kérő valamennyi érintett

az érintett törlési kérelméig tart

email-cím

kapcsolattartás, válaszüzentek küldése

 

 

Üzenet tartalma

válaszadáshoz szükséges

 

 

kapcsolatfelvétel időpontja

technikai művelet végrehajtása

 

 

kapcsolatfelvételkori IP-cím

technikai művelet végrehajtása

 

 

 

4.1.1. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők köre, személyes adatok címzettjei: személyes adatokat a cég munkavállalói kezelhetik.

4.1.2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megismerése:

 • érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
 • érintettnek joga van az adathordozhatósághoz és a hozzájárulás visszavonásához

4.1.3. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

 • postai úton: 4271 Mikepércs, Tóth Árpád u. 5.
 • email útján: hello@designlakas.hu
 • telefonon: +36-20/4321-222

4.1.4. Az adatkezelés jogalapja:  érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

4.1.5. Tájékoztatjuk:

- jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és ajánlat adásához szükséges

- köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolat jöjjön létre

- adatszolgáltatás elmulasztása esetén kapcsolatba lépés, kapcsolattartás lehetősége szűnik meg

 

 

 

  • Ügyfélkapcsolat:

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje

Név, email-cím, telefonszám

kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél

adatkezelővel telefonon, emailben, személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló egyéb érintett

adatkezelő és érintett közötti jogviszony megszűnéséig, követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart

 

4.2.1. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők köre, személyes adatok címzettjei: személyes adatok a cég munkavállalói kezelhetik.

4.2.2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megismerése:

 • érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
 • érintettnek joga van az adathordozhatósághoz és a hozzájárulás visszavonásához

4.2.3. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

 • postai úton: 4271 Mikepércs, Tóth Árpád u. 5.
 • email útján: hello@designlakas.hu
 • telefonon: +36-20/4321-222

4.2.4. Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja
 • szerződésből eredő követelések érvényesítése estén a Ptk. 2013. évi V. tv. 6:21 §-a szerint 5 év, továbbá 6:22 § (elévülés).

4.2.5. Tájékoztatjuk:

- adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges

- köteles a személyes adatokat megadni a teljesítéshez

- adatszolgáltatás elmulasztása esetén felvállalt munka teljesítési lehetősége válik lehetetlenné.

 

 

 

 • IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

 

5.1. Levelezés postai úton:

Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Elérhetőség:
ugyfelszolgalat@posta.hu, +36-40/313-233
Web:
www.posta.hu

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje

Címzett neve, székhely, levelezési cím

Hivatalos és pénzügyi levelek eljuttatása az érintett felé

a levél címzettje

Levél postázási címére történő eljuttatása

 

5.1.1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megismerése:

 • Tájékoztatás kérése az adatkezelés körülményeiről
 • adatkezelőtől való visszajelzés kérése a személyes adatok kezelésének folyamatáról, illetve a hozzáférők köréről
 • Személyes adatok átadása géppel olvasható formában
 • személyes adatok pontosítása, helyesbítése indokolatlan késedelem nélkül

5.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

 

 

 

 

6.1. Tárhely-szolgáltatás:

Név: Web-Server Kft.
Székhely: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. 1/5.
Elérhetőség:
info@web-server.hu, +36-52/541-346
Web:
www.web-server.hu

 

 

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje

Érintett által megadott valamennyi személyes adat

weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működése

weboldalt használó valamennyi érintett

adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettek tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig

 

6.1.1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megismerése:

 • tájékoztatás kérése az adatkezelés körülményeiről
 • adatkezelőtől való visszajelzés kérése a személyes adatok kezelésének folyamatáról, illetve a hozzáférők köréről
 • Személyes adatok átadása géppel olvasható formában
 • személyes adatok pontosítása, helyesbítése indokolatlan késedelem nélkül
 • tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

6.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
 • 2001. évi CVIII. tv 13/A § (3) bekezdése (információs társadalommal összefüggő szolgáltatások)

 

 

7.1. Telefonszolgáltatás:

Név: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Elérhetőség: 1414, 1777
Web:
www.telekom.hu

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje

Név, érintett hangja, milyen ügyben telefonál, telefonszám, email-cím, egyéb személyes adatok

weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működése

telefonon kapcsolatba lépő valamennyi érintett

adatkezelő és a telefon-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettek telefon-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig

 

7.1.1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megismerése:

 • Tájékoztatás kérése az adatkezelés körülményeiről
 • adatkezelőtől való visszajelzés kérése a személyes adatok kezelésének folyamatáról, illetve a hozzáférők köréről
 • Személyes adatok átadása géppel olvasható formában
 • személyes adatok pontosítása, helyesbítése indokolatlan késedelem nélkül
 • tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

7.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
 • 2001. évi CVIII. tv 13/A § (3) bekezdése (információs társadalommal összefüggő szolgáltatások)

 

8.1. Könyvelés:

Név: Ráczné Andrea ev.
Székhely:      Debrecen,
Adószám:

Elérhetőség:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje

Név, számlázási név, számlázási cím, telefonszám, email-cím

könyvelési feladatok ellátása

megrendelést leadó valamennyi érintett partner

Sztv. 2000. évi C tv. 169 § (2) bekezdése alapján 8 év

 

8.1.1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megismerése:

 • Tájékoztatás kérése az adatkezelés körülményeiről
 • adatkezelőtől való visszajelzés kérése a személyes adatok kezelésének folyamatáról, illetve a hozzáférők köréről
 • Személyes adatok átadása géppel olvasható formában
 • személyes adatok pontosítása, helyesbítése indokolatlan késedelem nélkül

 

8.1.2.Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
 • 2001. évi CVIII. tv 13/A § (3) bekezdése (információs társadalommal összefüggő szolgáltatások)

 

 

9.1. Elektronikus levelezés:

Név: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043 USA
Elérhetőség, web: www.google.com/contact/

Személyes adat

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje

Név, számlázási név, számlázási cím, telefonszám, email-cím, üzenet tartalma

kapcsolattartás

emailben kapcsolatba lépő valamennyi érintett

adatkezelő és érintett közötti jogviszony megszűnéséig, követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart

 

9.1.1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megismerése:

 • Tájékoztatás kérése az adatkezelés körülményeiről
 • adatkezelőtől való visszajelzés kérése a személyes adatok kezelésének folyamatáról, illetve a hozzáférők köréről
 • Személyes adatok átadása géppel olvasható formában
 • személyes adatok pontosítása, helyesbítése indokolatlan késedelem nélkül

9.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja

 

 

 

 

 

 

 • 10. COOKIE/SÜTIK:

 

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

•Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

•Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

•Biztonsági cookie: külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

 

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

•hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

•hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

•hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

•hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

 

11.1.      A hozzáférés joga:

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

11.2.      A helyesbítéshez való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

11.3.      A törléshez való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

11.4.      Az elfeledtetéshez való jog:

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

11.5.      Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-   Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

11.6.      Az adathordozhatósághoz való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

11.7.      A tiltakozáshoz való jog:

 

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

11.8.      Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

11.9.      Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 • 12. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK:

12.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

12.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

12.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Zigi-Impex Kft., 4271 Mikepércs, Tóth Árpád utca 5.
Ügyfélszolgálat:
hello@designlakas.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 6.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

 

12.4. Az Érintett bármikor jogosult a rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

A törlés vagy helyesbítés kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül a Szolgáltató elvégzi a kért változtatást. A törlés esetben adatai nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

12.5. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

13. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK:

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

 

 

14. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG:

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu